LÀM SAO ĐỂ NHỚ “ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC” MỘT CÁCH “CÓ QUY TẮC”

LÀM SAO ĐỂ NHỚ “ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC” MỘT CÁCH “CÓ QUY TẮC” V1 (Động từ nguyên thể), V2 (Thể quá khứ đơn), V3 (Thể quá khứ phân từ) Động từ có V1 tận cùng là “eed” thì V2, V3 là “ed”. Example: feed (V1)                    → fed (V2)           … More LÀM SAO ĐỂ NHỚ “ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC” MỘT CÁCH “CÓ QUY TẮC”