ENGLISH 8: LISTENING EXERCISE- NO 1

LISTENING EXERCISE- NO 1 Exercise 1. Listen to a school secretary talking to one of the teachers and All in the gaps in the table. New Students Student 1: Name: Celine 0) Poulain Nationality: French Age: 25 Job: (1)  …………………………………………………………………….. Student 2: Name:  Manuel Garcia Nationality: (2) …………………………………………………………………….. Age:  32 Job:  Engineer Student 3: Name: … More ENGLISH 8: LISTENING EXERCISE- NO 1

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TỈNH HƯNG YÊN- NĂM HỌC 2015 – 2016- MÔN TIẾNG ANH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN   ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: TIẾNG ANH (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Tiếng Anh) Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian … More KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TỈNH HƯNG YÊN- NĂM HỌC 2015 – 2016- MÔN TIẾNG ANH