ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 7- CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP  7 Nãm học: 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 150 phút (  Đề thi gồm  phần,  trang)                               PART I: LISTENING Two friends talk about how one can help the other with an upcoming charity show. Listen and choose true / false for each question. … More ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 7- CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CÓ ĐÁP ÁN)