TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 12

REVISION Cách nhận biết từ loại: Cánh nhận biết danh từ: danh từ thường có các hậu tố sau: -TION/ -ATION                       invention, information, education -MENT                                      development, employment -ENCE/-ANCE                        difference, importance -NESS                                        richness, happiness, business -ER (chỉ người)                         teacher, worker, writer, singer -OR (chỉ người)                         inventor, visitor, actor -IST … More TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 12