MID -TERM TEST

MID-TERM TEST 2 Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line. A. page B. information C. pavement                D. transport A. turned B. crossed C. described                D. terrified A. celebrated B. danced C. discussed                D. pronounced A. bread B. great C. instead                    D. spread A. combine B. vocabulary C. doubtful                 D. boring … More MID -TERM TEST

First-Term test 1

UBND QUẬN LÊ CHÂN TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Họ và tên:……………………………………. Lớp: …..…              STT:……….. ĐỀ KIỂM HỌC KỲ I – MÔN ANH VĂN LỚP 7 (CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM) Năm học 2016 – 2017 Thời gian: 45 phút (Đề kiểm tra gồm 2 trang – Học sinh làm bài vào đề kiểm tra) Thứ          , … More First-Term test 1