THE SECOND TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

THE SECOND TERM TEST FOR GRADE 7 (Time: 60 minutes) THE MATRIX OF THE TEST Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao LISTENING Số câu: 8 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ:  20 % Choose the correct answer – Số câu: 4 – Số điểm: 1,0 Listen and answer the questions – … More THE SECOND TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

ENGLISH 7: THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 7 (Time: 60 minutes) THE MATRIX OF THE TEST Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao LISTENING Số câu: 8 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ:  20 % Choose the correct answer – Số câu: 4 – Số điểm: 1,0 Listen and answer the questions – … More ENGLISH 7: THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)