THE SECOND TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

THE SECOND TERM TEST FOR GRADE 7 (Time: 60 minutes) THE MATRIX OF THE TEST Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao LISTENING Số câu: 8 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ:  20 % Choose the correct answer – Số câu: 4 – Số điểm: 1,0 Listen and answer the questions – … More THE SECOND TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II MÔN : TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN)

  ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II MÔN : TIẾNG ANH 7                                                     PART A: LISTENING (2 pts) I. Listen and tick true (T) or false (F).  (1 point)   True False 1. Lan can go out with Linh.     2. Mai can’t come to the phone because  she is sleeping.     3. … More ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II MÔN : TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN KÈM THEO)

  ——————-   ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG ANH (Thí sinh làm bài trong thời gian 60  phút, trực tiếp vào đề thi) (  Đề thi gồm 4 phần, 3  trang)   A. LISTENING ( 2.0 pts): I. Listen and tick the correct channel … More ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN KÈM THEO)

ENGLISH 6: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH 6

——————-   ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH 6 (Thí sinh làm bài trong thời gian 60  phút, trực tiếp vào đề thi) (  Đề thi gồm 4 phần, 3  trang) I. LISTENING 1. Listen to the conversation between Tony and Claudia about a … More ENGLISH 6: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH 6

ENGLISH 6: ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 (có file nghe và đáp án)

  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG       HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài 60 phút – Thí sinh là trực tiếp vào đề thi)     Họ và tên:……………………………………Lớp:………..Số báo danh:………………….. Chữ ký, họ tên của giám thị số 1:…………………………………… Chữ ký, họ tên của giám thị số 2:……………………………………   “————————————————————————————————————- … More ENGLISH 6: ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 (có file nghe và đáp án)

ENGLISH 6:ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ 2 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE )

    ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG        HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài 60 phút – Thí sinh là trực tiếp vào đề thi)     Họ và tên:……………………………………Lớp:………..Số báo danh:………………….. Chữ ký, họ tên của giám thị số 1:…………………………………… Chữ ký, họ tên của giám thị số 2:…………………………………… … More ENGLISH 6:ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ 2 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE )

ĐỀ THI HỌC KỲ 2- TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE & ĐÁP ÁN)

  ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN TIẾNG ANH – LỚP 7 (Làm bài trong 60 phút – Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề)     PART A: LISTENING (2.0 pts) Hướng dẫn phần thi nghe hiểu: –      Nội dung nghe gồm 2 phần, mỗi phần thí sinh … More ĐỀ THI HỌC KỲ 2- TIẾNG ANH 7 (CÓ FILE NGHE & ĐÁP ÁN)