ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN KÈM THEO)

  ——————-   ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG ANH (Thí sinh làm bài trong thời gian 60  phút, trực tiếp vào đề thi) (  Đề thi gồm 4 phần, 3  trang)   A. LISTENING ( 2.0 pts): I. Listen and tick the correct channel … More ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN KÈM THEO)

ENGLISH 6: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH 6

——————-   ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH 6 (Thí sinh làm bài trong thời gian 60  phút, trực tiếp vào đề thi) (  Đề thi gồm 4 phần, 3  trang) I. LISTENING 1. Listen to the conversation between Tony and Claudia about a … More ENGLISH 6: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH 6

ENGLISH 6: ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 (có file nghe và đáp án)

  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG       HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài 60 phút – Thí sinh là trực tiếp vào đề thi)     Họ và tên:……………………………………Lớp:………..Số báo danh:………………….. Chữ ký, họ tên của giám thị số 1:…………………………………… Chữ ký, họ tên của giám thị số 2:……………………………………   “————————————————————————————————————- … More ENGLISH 6: ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 (có file nghe và đáp án)

ENGLISH 6:ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ 2 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE )

    ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG        HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài 60 phút – Thí sinh là trực tiếp vào đề thi)     Họ và tên:……………………………………Lớp:………..Số báo danh:………………….. Chữ ký, họ tên của giám thị số 1:…………………………………… Chữ ký, họ tên của giám thị số 2:…………………………………… … More ENGLISH 6:ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ 2 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE )