ENGLISH 7: THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 7 (Time: 60 minutes) THE MATRIX OF THE TEST Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao LISTENING Số câu: 8 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ:  20 % Choose the correct answer – Số câu: 4 – Số điểm: 1,0 Listen and answer the questions – … More ENGLISH 7: THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 7 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 6 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN)

THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 6 (Time: 60 minutes) THE MATRIX OF THE TEST Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao LISTENING Số câu: 8 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ:  20 % Listen and fill in the blanks – Số câu: 4 – Số điểm: 1,0 Listen and answer the … More THE FIRST TERM TEST FOR GRADE 6 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

    ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG ANH (Thí sinh làm bài trong thời gian 60  phút, trực tiếp vào đề thi) (  Đề thi gồm 04 phần, 03  trang)     I. LISTENING: (2.0pts) Part 1: Listen to the conversation between a stranger … More ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2016 – 2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 (CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE)

ENGLISH 6: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH 6

    ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH 6 (Thí sinh làm bài trong thời gian 60  phút, trực tiếp vào đề thi) (  Đề thi gồm 4 phần, 3  trang) A.LISTENING 1. Listen to a girl talking about a person. Circle the best … More ENGLISH 6: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH 6

ENGLISH 7: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1- MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 (có file nghe và đáp án kèm theo)

      Full Name: ………………………………… Class: …………………… The First Semester Test English  7 School year: 2017-2018 (Time allow: 45 minutes)   Mark         Teacher’s comments   PART I. LISTENING: I. Listen to the conversation. Circle A,B or D to complete the sentences. You will hear TWICE ( 1 mark). 1.Paul talks to … More ENGLISH 7: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1- MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 (có file nghe và đáp án kèm theo)

   Full Name: ………………………………… Class: …………………… The First Semester Test English  6 School year: 2017-2018 (Time allow: 45 minutes)   Mark         Teacher’s comments   PART I. LISTENING: I.  Listen to the conversation between Mai and Kevin. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE. (1mark) 1. What … More