First-Term test 1

UBND QUẬN LÊ CHÂN TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Họ và tên:……………………………………. Lớp: …..…              STT:……….. ĐỀ KIỂM HỌC KỲ I – MÔN ANH VĂN LỚP 7 (CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM) Năm học 2016 – 2017 Thời gian: 45 phút (Đề kiểm tra gồm 2 trang – Học sinh làm bài vào đề kiểm tra) Thứ          , … More First-Term test 1